Song: Jimmy Buffett High Cumberland Jubilee

Artist: Jimmy Buffett
Track: High Cumberland Jubilee / Comin' Down Slow
Album: High Cumberland Jubilee
Genre: Country

Jimmy Buffett High Cumberland Jubilee Music Video